Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

 

STATUT

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY

I DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„Ożarowska"

 

ROZDZIAŁ I

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

§1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę - Stowarzyszenia na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych „Ożarowska" i zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem.

 

§2

 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z dn. 10 kwietnia 1989r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§3

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

 

§4

 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§5

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§6

 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia określonych spraw lub programów.

 

§7

 

Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powołać sekcje, ośrodki, środowiskowe domy pomocy, placówki opiekuńczo - wychowawcze i inne jednostki organizacyjne w granicach dopuszczonych prawem.

 

§8

 

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

 

§9

 

Cele stowarzyszenia są następujące:

 1. Obrona interesów dzieci, młodzieży, dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 2. Kształtowanie i realizowanie nowoczesnego modelu opieki nad dzieckiem

 3. niepełnosprawnym opartego na wczesnej diagnozie, wczesnej interwencji i wczesnej edukacji.

 4. Działanie na rzecz rozwoju i propagowania nowoczesnych metod kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 5. Uczestnictwo i wspieranie działań ułatwiających osobom niepełnosprawnym dostęp do korzystania     z wszelkich form rehabilitacji kompleksowej.

 6. Propagowanie i ułatwianie integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

 7. Wspieranie możliwie pełnego usamodzielnianie się osób niepełnosprawnych.

 8. Niesienie różnorodnej pomocy osobom objętym działalnością Stowarzyszenia, zwłaszcza medyczno - rehabilitacyjnej, organizacyjnej, prawnej i charytatywnej.

 9. Pobudzanie inicjatyw społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin.

 10. Uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby osób niepełnosprawnych, kształtowanie właściwego stosunku zdrowych osób do niepełnosprawnych.

 11. Inicjowanie i propagowanie postaw chroniących prawo osób niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo do godności osobistej i obywatelskiej.

 12. Podnoszenie wiedzy fachowej członków Stowarzyszenia poprzez szkolenie kadry fachowej, rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

 

§10

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

I. Prowadzenie działalności nieodpłatnej w zakresie:

 

 1. Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia.

 2. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych.

 3. Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji, wymiany doświadczeń i niesienia pomocy niepełnosprawnym, w szczególności z przedstawicielami władz i organizacji państwowych, samorządowych, społecznych i kościoła.

 4. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi Stowarzyszeniami, organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w Kraju i za granicą np. przedszkola i szkoły integracyjne, warsztaty terapii zajęciowej organizacje młodzieżowe, fundacje i szkoły wyższe

 5. Uczestnictwo w działaniach samorządów lokalnych, rad spółdzielni mieszkaniowych, komitetów osiedlowych,

 6. Przedstawianie odpowiednim władzom organizacjom, postulatów dotyczących rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin

 7. Pomoc i nawiązywanie kontaktów ze specjalistami w Kraju i za granicą,

 8. Inne działania służące realizacji celów statutowych.

 9. Prowadzenie przedszkoli.

 10. Prowadzenie świetlic, ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków mieszkalno-rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, pozyskiwanie sponsorów, zdobywanie funduszy dla realizacji celów stowarzyszenia oraz dla dofinansowania kosztownych form leczenia

 11. Prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej.

 12. Prowadzenie innych placówek pomocy i rehabilitacji, pomoc rodzinie poprzez zapewnienie opieki dzieciom i dorosłym niepełnosprawnym, w tym zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych

 

II prowadzenie działalności odpłatnej w zakresie:

 

 1. Organizowanie szkoleń, form dostarczania wiedzy, integracji i zaspakajania potrzeb osób niepełnosprawnych

 2. Organizowanie odczytów wystaw, imprez kulturalno-oświatowych

 3. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych, wypoczynku letniego i zimowego

 4. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia

 

§11

 

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność zbieżna jest z celami Stowarzyszenia, oraz może przyjmować zlecenia organizacji rządowych i pozarządowych z godnie z jej statutowymi celami.
   

 2. Stowarzyszenie nie może:

 • udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane w dalszych punktach statutu „osobami bliskimi”

 • przekazać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 • wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

 • dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§12

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,

 • członków wspierających,

 • członków honorowych.

 

§13

 

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która popiera cele Stowarzyszenia. Członek zwyczajny, niepełnosprawny z głębszymi ograniczeniami umysłowymi reprezentowany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych.

 

§14

 

Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być organizacje, instytucje i zakłady posiadające osobowość prawną oraz osoby fizyczne.

 

§15

 

Członek wspierający reprezentowany jest przez pełnomocnika.

 

§16

 

Członkostwo honorowe może nadać Walne Zgromadzenie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ludziom zasłużonym w niesieniu pomocy Stowarzyszeniu.

 

§17

 

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, poręczonej przez dwóch członków zwyczajnych. Uchwala o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmowana jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 

§18

 

Członkowie zwyczajni są zobowiązani:

 1. dbać o dobre imię i rozwój Stowarzyszenia oraz osiąganie jego celów,

 2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. brać udział w pracach Stowarzyszenia,

 4. regularnie opłacać składki członkowskie.

 

§19

 

Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz głos stanowiący na Walnych Zgromadzeniach; mogą korzystać z pomocy Stowarzyszenia i zgłaszać wnioski dotyczące jego działalności.

 

§20

 

Członkowie wspierający są zobowiązani do:

 1. wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia,

 2. przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§21

 

Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz głosu stanowiącego na Walnych Zgromadzeniach.

 

§22

 

Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz głosu stanowiącego na Walnych Zgromadzeniach. Członkowie honorowi nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich.

 

§23

 

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo do korzystania z urządzeń i pomieszczeń Stowarzyszenia.

 

§24

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

 3. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu:

 • za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,

 • utratę praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku,

 • zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres I roku.

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwala Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 

§25

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem,

  b) Zarząd,

  c) Komisja Rewizyjna,

  d) Sąd koleżeński.

 2. Kadencja wszystkich władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zgromadzenia przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Poszczególni członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani przed upływem kadencji przez władzę, która ich wybrała.

 3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków tych władz, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

 

§26

 

W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują władze spośród kandydatów zgłoszonych w poprzednich wyborach -według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§27

 

 1. Walne Zgromadzenie, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i ostateczną instancją odwoławczą w sprawach dotyczących sporów między członkami, związanymi z działalnością w Stowarzyszeniu.

 2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. Mogą w nim uczestniczyć - z głosem doradczym - takie członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

 

§28

 

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie zwołuje Zarząd na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 2. Zarząd powiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej czternaście dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

 

§29

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wniosku.

 

§30

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

W razie braku quorum Walne Zgromadzenie może się odbywać po upływie jednej godziny od wyznaczonego terminu; uchwały Walnego Zgromadzenia odbytego w drugim terminie zapadają bez względu na liczbę obecnych.

 

§31

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie zmian statutowych,

 2. wybór Prezesa Stowarzyszenia i członków Zarządu. Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

 3. uchwalanie głównych kierunków i podstawowych wytycznych działalności merytorycznej finansowej Stowarzyszenia,

 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

 5. podejmowanie uchwal w sprawie wysokości składek członkowskich,

 6. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

 7. uchwalanie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego,

 8. rozpatrywanie odwołań od uchwal Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

 9. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

 10.  udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi,

 11.  nadawanie godności członka honorowego,

 12.  podejmowanie uchwał związanych z rozwiązaniem się Stowarzyszenia i sprawami likwidacji majątku,

 13.  inne sprawy przewidziana w Statucie.

 

§32

 

 1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika oraz pozostałych członków Zarządu.

 2. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

 

§33

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie pracami Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zgromadzeniami,

 2. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i zatrudnienia pracowników,

 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie na rzecz realizacji jego celów, określonych w rozdziale II §9,

 4. przyjmowanie i decydowanie o skreślaniu i wykluczaniu członków zwyczajnych i wspierających,

 5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

 6. podejmowanie uchwał w sprawie współpracy z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami,

 7. podejmowanie uchwal w sprawach nic zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

 

§34

 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes nie rzadziej niż co trzy miesiące. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej  połowy jego członków. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

§35

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od jednego do trzech członków.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani członkami Sądu Koleżeńskiego.

 3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu

 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a szczególnie jego gospodarki finansowej i przedstawianie Zarządowi wniosków pokontrolnych.

  b) składanie sprawozdali na Walnym Zgromadzeniu i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu.

  c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 5. Między członkiem Komisji Rewizyjnej a członkiem Zarządu nie może zaistnieć pokrewieństwo, powinowactwo ani podległość z tytułu zatrudnienia.

 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pobierać pieniędzy z racji pełnionej funkcji w Komisji Rewizyjnej.

 7. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa z końcem kadencji §26 pkt2., na skutek śmierci, złożenia rezygnacji, w przypadku skazania na karę pozbawienia praw publicznych.

 8. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§36

 

 1. Sad Koleżeński składa się z trzech do pięciu członków. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

 2. Do kompetencji Sadu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.

 3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego sprawy w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.

 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

 5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia, które podaje do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

 

 

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

 

§37

 

Stowarzyszenie ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania kont bankowych.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów dochodów z własnej działalności statutowej, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, subwencji, dotacji oraz ofiarności publicznej.

 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych upoważniony jest Prezes i jeden członek Zarządu bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§38

 

Uchwalę o zmianie statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością co najmniej dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i  bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

 

§39

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy obowiązującego w kraju prawa o stowarzyszeniach z dn. 20.VII 1997 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 769 z późniejszymi zmianami).