Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

 

23.VI.2008

 

Family Residences & Essential Enterprises Inc.

 

Pani Barbara L. Townsend była przez 30 lat naczelnym dyrektorem całego systemu mieszkaniowego małych „domów rodzinnych”. Obecnie jest na emeryturze, ale nadal czynnie uczestniczy w działalności organizacji. Określenie „dom rodzinny” odnosi się do struktury mieszkania – zorganizowanego na wzór życia w rodzinie, mimo iż mieszkańcy nie są ze sobą spokrewnieni.

Organizacja prowadzi 65 rodzinnych domów dla osób niepełnosprawnych. Mieszka w nich od 4 do 12 osób niepełnosprawnych. Opiekunowie nie mieszkają w tych domach, lecz są zatrudnieni w systemie pracy zmianowej tam, gdzie mieszkańcy wymagają całodobowej opieki. W nocy – 1-2 osoby, w dzień najlepiej 2-3 osoby. Są też domy, gdzie mieszkają osoby o większym stopniu samodzielności wymagające znacznie mniejszego wsparcia.

W ciągu dnia jest objętych opieką więcej osób, gdyż przychodzą także inne osoby z zewnątrz na terapię do ośrodków prowadzonych przez agencję.

Osoby niepełnosprawne mogą mieszkać w tym systemie do końca życia.

Prowadzenie różnych form działań i aktywności ma za zadanie wykorzystanie ich całego i potencjału, wszystkiego na co je stać, aby czuli się spełnieni i szczęśliwi.

Jeśli tego chcą, mogą wejść do systemu w wieku 18 lat od razu po ukończeniu szkoły. Zazwyczaj nie chcą już potem wracać do domu. W tym systemie osoba niepełnosprawna nie jest samotna i izolowana, ma kolegów i przyjaciół, ma swoje życie, własny dom. Wszyscy mieszkańcy codziennie rano wychodzą z domu – pracują lub biorą udział w różnych programach zajęć. Wracają do domu o 15.00- 17.00 .

Dom jest ICH domem (ale formalnie własnością organizacji). Mieszkańcy wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, robią posiłki.

Około 10% mieszkańców domów rodzinnych to sieroty.

W ciągu roku działaniami organizacji objętych jest ok. 3 tys. osób niepełnosprawnych, w tym ok. 600 to mieszkańcy domów rodzinnych. Agencja zatrudnia 1400 pracowników o różnych specjalnościach. Organizuje różnego typu szkolenia, przygotowujące ich do pracy w domach rodzinnych. Opiekunem może zostać każdy kto uzyska certyfikat z takiego szkolenia. Do pracy w agencji zatrudniani są również młodzi ludzie po studiach, jeszcze bez praktyki, na część etatu. Organizacja współpracuje ze szkołami pielęgniarskimi, szkołami pedagogicznymi i ośrodkami rehabilitacyjnymi, a także ośrodkami sportowymi, kulturalnymi i innymi.

Organizacja została powołana do życia 20 kwietnia 1977 roku. Zaczęło się od 6 domów. Pierwszymi mieszkańcami byli podopieczni instytucji systemu pomocy społecznej (domów pomocy).

Pewien reporter zrobił film o fatalnych warunkach ich życia w tych instytucjach i wyemitował go w porze największej oglądalności. Film wywołał burzę. Ostatecznie doszło do tego, że mieszkańcy tych instytucji zostali podzieleni na mniejsze grupy i umieszczeni w „domach rodzinnych”. Dołączyli do nich inni mieszkańcy, którzy przeprowadzali się bezpośrednio od rodziców.

Rodzice wraz z niepełnosprawnymi dziećmi naciskali na władze, by stworzyć system w miarę samodzielnego godnego mieszkalnictwa dla ON. Odpowiadano im, że już istnieją dobre rozwiązania. Rodzice ciągle powracali - „jak buldog”, używając określenia P. Barbary. W końcu stworzono system domów rodzinnych.

Inaczej wygląda rekrutacja obecnie. Nowe domy powstają, gdy zgłaszają się do organizacji grupy rodziców. Organizacja poszukuje środków na zakup i finansowanie działania kolejnych domów. Domy rodzinne są własnością agencji.

Dobiera się „rodziny” indywidualnie, patrząc kto do kogo „pasuje” tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał i możliwości usamodzielnienia się mieszkających ze sobą osób. Jeśli istnieje taka konieczności przenosi się poszczególnych mieszkańców do innych domów, np. mniejszych.

Rodzice nie ponoszą kosztów pobytu dziecka w „domu rodzinnym”. Środki na pobyt osoby niepełnosprawnej w takim domu pokrywa opieka medyczna i opieka społeczna na szczeblu państwowym i lokalnym. Dodatkowo agencja pozyskuje pieniądze od sponsorów i dotacje państwowe na konkretne programy.

„Domy rodzinne” są częścią spójnego systemu – mają swoją przychodnię medyczną, ośrodki pobytu dziennego, prowadzą przygotowanie zawodowe, posiadają własną bazę transportową, organizują czas wolny i wakacje. W zakresie zatrudnienia współpracują z różnymi firmami, by ich podopieczni znaleźli pracę. Nie chodzi tylko Warsztaty Terapii Zajęciowej czy Zakłady Aktywności Zawodowej, ale również pracę na otwartym rynku pracy w zwykłych, rynkowych firmach. W ramach tej współpracy ludzie przygotowywani są do przyszłej pracy. Jeżeli się w nie niej sprawdzą, szuka się innych rozwiązań. Agencja prowadzi w swoich ośrodkach szkolenia dotyczące wykonywania konkretnych zawodów i przygotowujące do podjęcia konkretnej pracy (budownictwo, handel, ogrodnictwo, catering, prace biurowe, informatyka i inne).

Domy są w pełni przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców. W niektórych domach są specjalne podnośniki i inne pomoce umożliwiające samodzielne korzystanie z prysznica czy wanny osobom niepełnosprawnym ruchowo.

Domy są w większości koedukacyjne (55 z 65). Rozdziela się tylko osoby najbardziej aktywne seksualnie.

FREE realizuje również program asystentów osób niepełnosprawnych dla tych, którzy mieszkają z rodzinami lub samodzielnie. Dla przykładu - jedna z niepełnosprawnych ruchowo pracownic organizacji mieszka z rodzicami, pracuje w organizacji, ale jednocześnie przez 30 godzin w tygodniu korzysta w swoim domu z pomocy asystenta. Asystenci są również przydzielani do pomocy rodzicom na czas pobytu dzieci w domach. Po powrocie dziecka ze szkoły lub ośrodka dziennego (dotyczy to szczególnie dzieci autystycznych) rodzinie, która wymaga wsparcia pomaga asystent. Pomaga dziecku w różnych czynnościach - jak odrabianie lekcji, spacer, zabawa, pielęgnacja - aż do momentu położenia go spać.

Stan Nowy Jork ma najlepsze systemowe rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, dlatego wielu Amerykanów się tam przenosi.

W filmie prezentującym organizację występują znane osoby: aktorka, piłkarz, przedstawiciel komitetu fundraisingowego (odpowiedzialnego za zdobywanie funduszy). Przedstawicielki FREE bardzo zachęcały do wspólnego działania całego środowiska osób niepełnosprawnych, ponad podziałami na różne rodzaje niepełnosprawności, po to, aby być bardziej skutecznym, widocznym.

Zaproponowały również zorganizowanie wspólnej demonstracji, w której wzięliby udział przedstawiciele wszystkich środowisk, dającej im możliwość pokazania się i publicznego "wykrzyczenia" swoich problemów. Podobno w USA w takiej demonstracji wzięło udział ok. pół miliona osób, co wymusiło na władzach energiczniejsze działania.

Osoby obecne na spotkaniu z przedstawicielami organizacji FREE postanowiły spotkać się ponownie we wrześniu, aby „zmierzyć” się z problemem mieszkalnictwa osób niepełnosprawnych w Warszawie i w Polsce. Dzięki przychylności Pani dyrektor Małgorzaty Kozik, kolejne spotkanie odbędzie się w Przedszkolu Integracyjnym nr 38 Przy Placu Bankowym 3.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona internetowa organizacji FREE: www.familyres.org.

Informacje z tej strony na temat misji organizacji:

Naszą misją jest pomoc jednostkom o różnym stopniu sprawności w wykorzystaniu ich pełnych możliwości i przezwyciężaniu wyzwań życiowych. Szerokie spektrum usług FREE zachęca osoby do dzielenia się swoimi zdolnościami i talentami, poprzez co wnoszą swój wkład do społeczności.

Family Residences & Essential Enterprises Inc. jest agencją, której filozofia zakorzeniona jest w realizowaniu ludzkiego potencjału. Naszą misją jest zintegrowanie wszystkich jednostek w społeczności w poczuciu godności i dobrego samopoczucia.

Residential = Mieszkaniowy

Programy mieszkaniowe i zawodowe stworzono z myślą o ożywiających i pomocnych środowiskach w społeczności. Nadal rozwijamy innowacyjne i twórcze usługi z wykorzystaniem istniejących zasobów społecznych. Myślą przewodnią agencji jest zapewnienie, by każda osoba uczestnicząca w jej programach otrzymywała usługi potrzebne jej do życia na tyle samodzielnego, na ile jest to dla niej możliwe.

Essential = Podstawowy

Podstawą udanej integracji osób niepełnosprawnych jest pomoc i udział przyjaciół i rodziny. Dlatego dążymy do wzmocnienia tych relacji, które dają niezbędne fundamenty, na których budujemy.

Enterprising = Przedsięwzięcia

Programy przedsięwzięć, które przygotowują  osoby niepełnosprawne to stawiania czoła wyzwaniom wspólnego życia, są bliskie wszystkim, którzy tworzą naszą organizację.

 

Kim jesteśmy i co robimy?

Organizacja FREE została założona w kwietniu 1977 r. przez grupę rodziców i rzeczników osób niepełnosprawnych w odpowiedzi na potrzebę społeczną utworzenia alternatywy mieszkaniowej wobec instytucjonalnych form opieki ludzi z opóźnieniem umysłowym, wadami rozwojowymi i/lub chorobami psychicznymi. Od początku jesteśmy wierni  temu celowi. Nasze programy są realizowane w całym Long Island. Rocznie z  naszych programów korzysta  ponad 3000 osób i ich rodzin.

Jesteśmy dumni z usług, świadczonych przez nas wielu osobom ze szczególnymi potrzebami. Wiemy, że w przeszłości osiągnęliśmy wiele, ale  jeszcze więcej jest do zrobienia w przyszłości. Poszerzając nasze horyzonty i stale usiłując odpowiedzieć na wołanie o pomoc, odnawiamy nasze przekonanie, że miłość jest kluczem do wykorzystania uzdolnień tkwiących w każdym z nas, niezależnie od tego, w jakim innym obszarze możemy napotkać największe wyzwania.

Co oferujemy?

FREE oferuje pełen zakres usług, w tym:

Usługi mieszkaniowe – w tym specjalistyczne 24-godzinne nadzorowane domy grupowe i inne systemy niezależnego zamieszkiwania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi, podwójną diagnozą (zarówno niepełnosprawność intelektualna, jak i zaburzenia psychiczne), zaburzeniami psychicznymi z uzależnieniem, uszkodzeniami mózgu i zespołem Williego-Pradera.

Centra Terapii Dziennej – dla osób z zaburzeniami rozwojowymi, podwójną diagnozą i dla osób z uszkodzeniami mózgu.

Centrum Rodzinne – podstawowa terapia medyczna, psychiatryczna, psychoterapia i leczenie stóp (podiatry)

Doradztwo i szkolenia zawodowe

Program farmy terapeutycznej

Zajęcia relaksacyjne dla dzieci i młodzieży

Usługi Case Management (doradztwo indywidualne)

Usługi transportowe

Usługi medyczne

 

Dołącz do nas!

Dajemy możliwość pracy we wszystkich dziedzinach dla zapewnienia najwyższej jakości różnych możliwości dla naszych podopiecznych. Zapraszamy do przyłączenia się do naszej „rodziny” i współpracy w dokonywaniu prawdziwych zmian. Możliwości: praca, wolontariat, darowizny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Notatkę sporządziły:
Agnieszka Dudzińska
- Ursynowskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych.
Barbara Sińczuk - Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych „Ożarowska”

Kontakty:
Agnieszka Dudzińska
:
agdudz@usn.org.pl,
Małgorzata Kozik: Przedszkole Integracyjne
przedszkoleint@przedszkole-integracyjne.pl,

Barbara Sińczuk
:
ozarowskastow@wp.pl